Home » Tiệm cà phê Linh

Thẻ: Tiệm cà phê Linh

Tiệm cà phê Linh – Sài Gòn 1975

Tôi hỏi thời gian: “Một đời người dài ngắn bao lâu? “Thời gian trả lời: “Chỉ có ba ngày: hôm qua, hôm nay và ngày mai. Cho dù ngày hôm qua tốt như thế nào, nó sẽ trở thành quá […]